Aandachtspunten

aandachtspunten bij wok-installaties

Kansen en valkuilen van bodemenergie

Duurzame bodemenergie is van onschatbare waarde voor zowel de markt, de eindgebruiker als de natuur. De verwachtingen zijn dan ook hoog gespannen. Helaas zorgen de systemen soms voor teleurstelling en ontevreden gebruikers. Een bodemenergie-systeem is, in zijn samenhang met de andere installaties, relatief complex en vraagt veel tijd, aandacht en monitoring.

We wijzen u graag op de aandachtspunten:

• Analyseer of uw systeem optimaal functioneert
• Zorg voor goede monitoring
• Integreer de onder- en bovengrondse installatie
• Investeer in de beheerfase
• Trek twee jaar uit voor de functionele oplevering

Analyseer of uw systeem optimaal functioneert
Een goed functionerend bodemenergiesysteem blijkt niet vanzelfsprekend. Onderzoek aan 33 installaties in Nederland toonde aan dat slechts twee daarvan optimaal functioneerde*. Drie installaties draaiden suboptimaal en 25 installaties waren vatbaar voor verbetermaatregelen. Drie WKO-installaties waren buiten gebruik gesteld. Veel systemen werkten dus om uiteenlopende redenen niet optimaal. In grove lijnen hadden acht installaties problemen bij de bron, 28 installaties kenden inregelingsproblemen aan de gebouwkant. Daarbij komt dat bij twaalf installaties de monitoring niet op orde was. Tenslotte was bij drie WKO-installaties de installatie niet geschikt voor de warmte- of koude behoefte van het betreffende gebouw.
(*Bron: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied)

Zorg voor goede monitoring
Veel gebruikers kunnen de prestaties van hun systeem niet of nauwelijks beoordelen, omdat zij over te weinig monitoringspunten of data beschikken. De data uit de meetpunten is in veel gevallen beperkt. Bovendien weten slechts weinigen hoe zij actief met de data aan de slag kunnen.
Een van de belangrijkste aandachtspunten is dan ook: zorg dat u als gebruiker en beheerder zoveel mogelijk kunt meten en bezuinig bij de aanbesteding niet op monitoring. Een gebruiker die geen inzicht heeft in de prestaties van zijn systeem heeft weinig houvast als de WKO niet optimaal functioneert.

Integreer de onder- en bovengrondse installatie
Aan veel van de, soms forse, prestatieverschillen tussen systemen ligt een gebrekkige integratie tussen de WKO en de bovengrondse klimaatinstallatie ten grondslag. Het is van belang dat deze koppeling met veel aandacht gebeurt. Het is raadzaam dat eindgebruikers één verantwoordelijke partij aanwijzen voor het totale systeem, ondergronds en bovengronds. Hoe meer aandacht installateurs besteden aan deze aansluiting, hoe beter de uiteindelijke exploitatie van het gehele systeem.

Investeer in de beheerfase
Goed beheer vraagt om investeringen. Gebruikersplatform Bodemenergie adviseert dat gebruikers en opdrachtgevers in de twee jaar na oplevering een substantieel budget beschikbaar hebben om het systeem verder te optimaliseren. Bij alle systemen die de onderzoekers* bekeken, was na oplevering nog geld nodig om de installatie aan te passen. Budget is nodig om te monitoren en om op basis van de monitoringsdata verbeteringen aan te brengen in hardware en inregeling. Hoe meer aandacht een eindgebruiker na oplevering besteedt aan het systeem, hoe eerder deze zijn optimum bereikt.
(*Bron: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied)

Trek twee jaar uit voor de functionele oplevering
Wij adviseren eindgebruikers om ten minste twee jaar uit te trekken voor het functioneel opleveren van de systemen. Het is niet mogelijk om een complex systeem als een WKO, met een geavanceerde klimaatinstallatie van warmtepompen, lage temperatuur afgiftesysteem en eventueel dry coolers of zonne-energie, in één seizoen optimaal te laten presteren. Alleen al de koude- en warmtebronnen hebben twee jaar nodig om op de juiste temperatuur te bereiken. Die temperatuur is uiteraard bepalend voor het uiteindelijke rendement waarop een systeem werkt.