Cursus SPF: Seasonal Performance Factor voor bodemenergiesystemen

Op 30 mei organiseert zusterorganisatie BodemenergieNL een cursus SPF. Hoe ga je om met de Seasonal Performance Factor voor bodemenergiesystemen? Aanleiding hiervoor is het Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen (AMvB Bodemenergie) dat betrekking heeft op het energierendement van bodemenergiesystemen. Dit wordt uitgedrukt in de Seasonal Performance Factor bodemenergiesystemen (SPF-bes).

De regels hebben invloed op zowel het ontwerp en de realisatie als op de exploitatie van bodemenergiesystemen. De eis kan worden gesteld dat de SPF van bodemenergiesystemen (SPF-bes) van tevoren wordt vastgelegd en na ingebruikname continue moet worden gemeten en gerapporteerd.

Cursusdetails
Voor ontwerpers van bodemenergiesystemen, installatiebedrijven, bevoegd gezag en gebruikers/eigenaars is het van groot belang om de SPF voor bodemenergiesystemen (SPF-bes) op de juiste manier te berekenen, vast te stellen en te beoordelen. In deze cursus wordt, naast het hoe en waarom, met name ingegaan op het berekenen en vastleggen van de SPF-bes.

In de cursus gaat het om zaken als:
• waarom een SPF-bes?
• wat is de SPF-bes?
• wat zegt de SPF over de energiebalans?
• wetgeving ten aanzien van de SPF-bes,
• relatie met Energiebalans,
• uitgangspunten voor de SPF-bes berekening,
• voorbeeld SPF-bes berekening,
• SPF-bes voor individuele en collectieve systemen en woningen.

De cursus besteedt, naast de theorie, ruimschoots aandacht aan het op een juiste wijze berekenen van de SPF-bes. Aan de hand van cases oefent de cursist met het berekenen en goed interpreteren van de situatie om tot een passende SPF-bes te komen.

De cursusduur bedraagt 1 dagdeel. Voor meer informatie kunt u bellen met het secretariaat van BodemenergieNL op 035 – 683 88 33 en vraag naar Anita Talen. Of stuur een e-mail naar cursussen@BodemenergieNL.nl