In de praktijk

De toepassingen zijn eindeloos

Scholen, verzorgingshuizen, maar ook kassen, ziekenhuizen en zelfs industrieën: het zijn allemaal objecten die zich uitstekend lenen voor een bodemenergiesysteem. En natuurlijk kennen we al de vele toepassingen in woongebouwen en kantoren. Maar een goed ontworpen bodemenergiesysteem is op eindeloos meer locaties in te zetten. Een foutloos ontwerp en een zorgvuldige inpassing in de omgeving zijn de cruciale eigenschappen voor elke toepassing.

Combinaties zoeken

De komende jaren zullen bodemenergiesystemen ook steeds meer onderdeel gaan uitmaken van meer omvattende energiesystemen. Verschillende bodemenergiesystemen in een dicht bebouwd gebied kunnen we aan elkaar koppelen. Hiermee bevorderen we de balans van de temperaturen in de bodem. Maar we kunnen een bodemenergiesysteem ook combineren met stadsverwarming of stadskoeling. Daarnaast zijn bodemenergiesystemen steeds beter geschikt voor proceskoeling, bijvoorbeeld van datacenters. Als daarnaast een intensieve warmtegebruiker, zoals glastuinbouw, kan worden gerealiseerd, ontstaan echte win-winsituaties.

bodemenergie

 

 • Utiliteitssector
 • Woning- en zorgsector
 • Agrarische sector

 

 


Utiliteitssector

In deze utiliteitssector zijn vele voorbeelden te vinden van de toepassing van bodemenergie. Belangrijk in de utiliteit is het realiseren van een systeem dat voor balans zorgt. De onttrekking van warmte en koude moet over een heel jaar ongeveer gelijk zijn. De meest bekende toepassingen zijn te vinden in:

 • kantoren
 • overheidsgebouwen
 • zorggebouwen en ziekenhuizen
 • scholen en universiteiten
 • koelen van productiebedrijven
 • theaters en evenementenhallen
 • koppeling met stadsverwarming
 • dubbelvoudig gebruik in combinatie met brandblusvoorzieningen

Woon- en zorgsector

Voor woningbouw is de toepassing van bodemenergie tweeledig. Individuele woningen maken vaak gebruik van gesloten bodemlussen om warmte en koude te winnen. Bij collectieve woon- of zorggebouwen, of bij een wijkgerichte energievoorziening, maakt men gebruik van open bodemsystemen. Open bronsystemen zijn te vinden bij:

 • collectieve woongebouwen
 • nieuwbouwwijken met lokale warmte- en koudenetten
 • renovatie van collectieve woningcomplexen
 • zorg- en aanleunwoningen

Agrarische sector

Diverse agrarische bedrijven zijn energie-intensief. Met name glastuinbouw, maar ook de teelt van champignons of het drogen van bloembollen vragen veel warmte. De veeteelt daarentegen produceert vaak veel warmte en heeft in de warme seizoenen behoefte aan koude om het dierenwelzijn te bevorderen. Voor deze gebruikers geldt dat zij vaak naar slimme combinaties moeten zoeken om een uitgebalanceerd bodemenergiesysteem te kunnen realiseren. De beste mogelijkheden liggen bij:

 • glastuinbouw
 • veeteelt
 • champignonkwekerijen
 • bloembollendrogerijen