Ministerie en RWS evalueren het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen

Begin 2016 starten het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en Rijkswaterstaat een evaluatie van het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen. In 2013 heeft de overheid, toen het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen (WBBE) tot stand kwam, aangekondigd datzij de regels na drie jaar zou evalueren. Hierbij draait het om de vraag of de regelgeving in de praktijk leidt tot de vooraf gestelde doelstellingen. Heeft u input voor deze evaluatie of ervaart u knelpunten dan kunt u die aandragen bij de organisatie die de evaluatie uitvoert.

De WBBE kent twee hoofddoelstellingen:

  1. Het bevorderen van het gebruik van bodemenergie, met het oog op energiebesparing en het verminderen van de uitstoot van CO2.
  2. Duurzaam gebruik van de bodem en het grondwater.

 

Onafhankelijke bureau

Een onafhankelijk bureau voert de evaluatie uit onder begeleiding van een projectteam. In dit projectteam zijn gemeenten, omgevingsdiensten, provincies en brancheorganisaties vertegenwoordigd. Rijkswaterstaat Bodem+ coördineert de evaluatie. Het projectteam zal op basis van het evaluatieonderzoek aanbevelingen formuleren en deze aanbieden aan het ministerie van IenM.

 

Input voor evaluatie

Rijkswaterstaat Bodem+ heeft de afgelopen drie jaar uitvoeringssignalen verzameld. Aan de hand van kwalitatief onderzoek door middel van enquêtes en interviews zal zij dit beeld verder aanvullen. Maar ook de markt kan bijdragen leveren. Wanneer u als gebruiker van bodemenergiesystemen in de praktijk knelpunten ervaart, en deze nog niet kenbaar heeft gemaakt, dan kunt u dat alsnog doen via de helpdesk van Bodem+ [http://www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/bodembeheer/].

Voor meer informatie over de WBBE kunt u kijken op de website www.allesoverbodemenergie.nl.