Samenwerking

Het Gebruikersplatform werkt graag en veel samen met partijen, koepelorganisaties en provincies.  Op dit moment zijn dit onze samenwerkingspartners (in alfabetische volgorde):

BodemenergieNL

BodemenergieNL behartigt de collectieve belangen van haar leden waar het gaat om zaken die te maken hebben met het ontwerpen, bouwen, installeren, beheren en exploiteren van een ondergrondse energieopslagsysteem.

corporatie energie beheer

Als vereniging van en voor woningcorporaties voorziet Corporatie Energie Beheer in de behoefte aan technische managementondersteuning bij de exploitatie van (complexe) energieinstallaties.

De Dutch Green Building Council is een missiegedreven netwerkorganisatie met bijna 400 participanten uit de bouw- en vastgoedwereld. Gezamenlijk streven zij naar een verduurzaming van de gebouwde omgeving. Om de duurzaamheid van gebouwen en projecten te beoordelen, gebruikt DGBC het BREEAM-NL keurmerk.

F&B is een onafhankelijke kennispartner op het gebied van energie. F&B doet dit door opleidingen te organiseren, energiegerelateerde content te verspreiden en experts uit de energiemarkt bij elkaar te brengen voor kennisuitwisseling.

‘Utrecht klimaatneutraal in 2030’. Deze regionale ambitie heeft Hogeschool Utrecht tot een van haar eigen speerpunten gemaakt. De Hogeschool Utrecht beschouwt duurzaamheid niet als een keuze, maar als een noodzaak en een maatschappelijke plicht aan de volgende generaties.

IF Technology staat voor de transitie van fossiele naar duurzame energie. Zij zijn een consultancy- en engineeringbureau gespecialiseerd in gebouw- en gebiedsontwikkeling met de focus op oplossingen met bodemenergie, geothermie en aquathermie.

Inspectie Leefomgeving en Transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ruim 1100 medewerkers werken dagelijks aan veiligheid, zekerheid en vertrouwen in transport, infrastructuur, milieu en wonen. De ILT controleert ook op de aanwezigheid van het definitieve energielabel bij de verkoop, verhuur en oplevering van gebouwen.

ISSO, kennisinstituut voor installatietechniek

De onafhankelijke stichting Instituut voor Studie en Stimulering van Onderzoek op het gebied van gebouwinstallaties (ISSO) is opgericht om de vakbekwaamheid en kwaliteit te bewaken. ISSO speelt als kennisinstituut een toonaangevende rol in de installatietechniek en werkt veel samen met brancheorganisaties, bedrijven, fabrikanten en overheden.

 

Glastuinbouw Nederland werkt aan landelijke activiteiten op het gebied van sectorale beleidsbeïnvloeding en innovatie voor de aangesloten glastuinbouwondernemers. Samen vertegenwoordigen ze 70% van het totale glastuinbouwareaal en geven zij invulling aan activiteiten op het gebied van ArbeidEnergie, Plantgezondheid en Water & Omgeving.

De NEPROM stelt zich ten doel de samenwerking te bevorderen tussen overheid en ontwikkelaars bij de totstandkoming van vastgoedprojecten. De leden van De NEPROM zijn in Nederland gevestigde rechtspersonen, die op professionele wijze onroerend goed en/of gebieden ontwikkelen of herontwikkelen.

De NVDO is de onafhankelijke brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud /Asset Management betrokken zijn. De organisatie vertegenwoordigt daarmee zo’n 300.000 onderhoudsprofessionals.

De NVTG, Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg, is een landelijke vereniging voor facility professionals in de zorg met zo’n 700 leden. Vanuit de historie ligt nog altijd een accent op de techniek.

Platform Duurzame Huisvesting

Het Platform Duurzame Huisvesting is een onafhankelijk platform waarin de hele vastgoedketen is vertegenwoordigd, en waar samenwerking binnen de huisvestingssector gestimuleerd wordt om zodoende de utiliteitsbouw te verduurzamen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stimuleert ondernemend Nederland bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. RVO.nl voert opdrachten uit namens verschillende ministeries en ook in opdracht van de Europese Unie.

De TU/e Campus, nu al een groene en duurzame campus, is hard op weg om steeds duurzamer te worden. Duurzaamheid is terug te zien in hun onderwijs, hun onderzoek en op de campus. In 2015 was de TU/e klimaatneutraal, maar hun doel is om in 2030 voor 50% energieneutraal te zijn.

TVVL is een belangrijke kennispartner in de technologiesector. Zij denken na over oplossingen voor de technische uitdagingen van de toekomst. Dat doen ze op verschillende niveaus en met verschillende disciplines. De vereniging vormt een knooppunt, ze maken de verbinding tussen kennis en mensen.

VGME is een van de grootste netwerkorganisaties in de vastgoedbranche in Nederland. De achterban bestaat uit vastgoedmanagers uit het commercieel en maatschappelijk vastgoed. VGME is een sterke, professionele vastgoednetwerkorganisatie die ruimte biedt om vakkennis te delen, te netwerken en elkaar effectief te versterken.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn de 388 gemeenten samen, ondersteund door de VNG-organisatie. De Vereniging heeft als ambitie een krachtige lokale overheid te zijn door het versterken en vitaliseren van de lokale democratie. Zij werken met elkaar aan maatschappelijke opgaven.