Wetgeving bronnen en leidingen

Wie bronnen of lussen en leidingen wil aanleggen buiten de eigen perceelgrenzen heeft toestemming nodig van het bevoegde gezag. Voor het openbreken van de openbare straat is een opbreekvergunning in het kader van de Algemene Plaatselijke Verordening nodig. Ook als u leidingen en bronnen of lussen wilt aanleggen in gemeentegrond moet u die vergunning aanvragen. Bij dat laatste geval is het in veel gemeenten mogelijk om ontheffing te krijgen. Betreft het Rijksgrond dan moet een vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken worden aangevraagd bij Rijkswaterstaat.