Wetgeving lozingen

Bij bodemenergiesystemen speelt wet- en regelgeving een belangrijke rol. Al helemaal nu sinds 1 juli 2013 zowel open als gesloten systemen onder een wettelijk kader vallen. Hier leest u meer over de wetgeving en vergunningen.

Wel of geen vergunning
Bij de ontwikkeling en het onderhoud van de bronnen komt grondwater vrij. Dit grondwater moet worden afgevoerd. Per project kan de manier waarop dit gebeurt verschillen, zo is het onder meer afhankelijk van de (grond)waterkwaliteit, aanwezigheid van oppervlaktewater of riool en eisen gesteld door bevoegd gezag. Als afvoeren bijvoorbeeld gebeurt per vrachtwagen of met een spuifilter dan is geen lozingsvergunning nodig. Als het grondwater wordt geloosd op het riool of het oppervlaktewater is een vergunning nodig of melding bij het betreffende bevoegd gezag.